Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Nawigacja

Treść strony

Statut MP Nr 5

STATUT MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 5

w Żyrardowie ul. Leszno 19

 

Podstawowe regulacje prawne dotyczące statutu przedszkola:

 

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001r. Nr 61 poz. 624 z późn. zm.);
 • Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 - tekst jednolity, z późn. zm.);
 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97 poz. 674 – tekst jednolity, z późn. zm.);
 • Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie ONZ w dniu 20 listopada 1989r. (Dz. U. z 1991r. Nr 120 poz. 526 z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003r. Nr 6 poz. 69 z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z dnia 2010r. poz. 1847);
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz. U. z dnia 2010r. Nr 100 poz. 908 z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Ministra edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2009r. Nr 168 poz. 1324);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku podręczników (Dz. U. z 2012r. poz. 752);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 lipca 2009r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z dnia 23 lipca 2009r. Nr 116 poz. 977 z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Ministra edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2012r. poz. 977);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2010r. Nr 9,7 poz. 624)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie podstawowych warunków niezbędnych do realizacji przez szkoły i nauczycieli zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz programów nauczania (Dz. U. z 2011r. Nr 6 poz. 23.);
 • Uchwały Nr V/26/11 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 27 stycznia 2011r. ze zmianami, w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto Żyrardów.  

 

 

 

ROZDZIAŁ I

NAZWA I SIEDZIBA PRZEDSZKOLA

 

§ 1

 

 1. Miejskie  Przedszkole  Nr 5,  zwane  dalej  „przedszkolem”  jest  placówką   publiczną.
 2. Siedziba przedszkola znajduje się w Żyrardowie przy ul. Leszno 19.
 3. Przedszkole jest jednostką budżetową.
 4. Organem prowadzącym jest Gmina Żyrardów, do zadań której należy  w szczególności:
 1. zapewnienie warunków działania przedszkola, w tym bezpiecznych   i higienicznych

      warunków edukacji, wychowania i opieki,

 1. wykonywanie remontów obiektów przedszkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie,
 2. zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej przedszkola,
 3. wyposażenie przedszkola w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania, wychowania i innych zadań statutowych przedszkola.

5. Przedszkole używa nazwy:

 

Miejskie Przedszkole nr 5

ul. Leszno 19

96 – 300 Żyrardów

tel. / fax. (46) 855-44-48

e-mail: mp5@zyrardow.pl

www.sloneczneprzedszkole-zyrardow.edupage.org

 

6. Przedszkole posiada logo – znak firmowy placówki.            

7.   Przedszkolu nadaje imię organ prowadzący na wniosek  rady pedagogicznej.

8.   Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Kuratorium  Oświaty w Warszawie,

      Al. Jerozolimskie 32.

9.   Ustalona nazwa używana jest przez przedszkole w pełnym brzmieniu.

      W pieczęciach i stemplach można w zależności od ich wymiaru używać czytelnych

      skrótów: MP 5, MP Nr 5.

 

 

 

ROZDZIAŁ II

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

 

§ 2

 

1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz  przepisach wydanych  na   jej  podstawie,  a  szczególności  w  podstawie  programowej  wychowania przedszkolnego koncentrując się na :

    1)  udzielaniu dzieciom pomocy psychologiczno – pedagogicznej,

    2) organizowaniu opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi,

    3) umożliwianiu  dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej,
         językowej i religijnej,

    4)  działań w zakresie integracji dzieci należących do mniejszości romskiej,

 

2. Przedszkole realizuje zadania , z uwzględnieniem wspomagania  indywidualnego rozwoju   dziecka oraz wspomagania rodziny w wychowaniu   dziecka i przygotowaniu go do nauki w szkole, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych – ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju i stopnia niepełnosprawności.

      1) organizuje działalność innowacyjną i eksperymentalną.

 

 1. Przedszkole udziela i organizuje wychowankom uczęszczającym do przedszkola, ich       rodzicom oraz nauczycielom pomoc psychologiczno – pedagogiczną polegającą na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych, wynikających w szczególności:
 1. z niepełnosprawności
 2. z niedostosowania społecznego
 3. z zagrożenia niedostosowaniem społecznym
 4. ze szczególnych uzdolnień
 5. ze specyficznych trudności w uczeniu się
 6. z zaburzeń komunikacji językowej
 7. z choroby przewlekłej
 8. z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych
 9. z niepowodzeń edukacyjnych
 10. z zaniedbań środowiskowych

 

 1. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w przedszkolu udzielana jest również rodzicom
  i nauczycielom, która polega na wspieraniu w rozwiązywaniu problemów wychowawczych
  i dydaktycznych oraz rozwijaniu umiejętności wychowawczych w celu zwiększenia efektywności pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

 

 1. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w przedszkolu udzielana jest z inicjatywy:
 1. rodziców,
 2. nauczyciela
 3. poradni psychologiczno – pedagogicznej
 1. Korzystanie z pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przedszkolu jest dobrowolne
   i nieodpłatne.
 2. Zadaniem dyrektora jest organizowanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej w przedszkolu dla dzieci, rodziców i nauczycieli:
 1. tworzenie zespołów składających się z wychowawcy i nauczycieli,
 2. wyznaczenie osoby koordynującej prace zespołu,
 3. na podstawie zaleceń zespołu ustala dla dziecka formy, sposoby i okres udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz wymiar godzin w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane,
 4.  poinformowanie na piśmie rodziców dziecka o ustalonych formach, sposobach i okresie udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz o wymiarze godzin,

 

 1. Celem wychowania przedszkolnego jest:
 1. wspomaganie rozwoju dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji.
 2. budowanie systemu wartości w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym co dobre , a co złe.
 3. kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach , w tym także do łagodnego znoszenia porażek.
 4. rozwijanie umiejętności społecznych dzieci , które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi.
 5. stworzenie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych.
 6. troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną : zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych.
 7. budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym, i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych.
 8. wprowadzanie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne.
 9. kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej {do rodziny, do grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej} oraz postawy patriotycznej.
 10. zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

 

 

 1. Aby osiągnąć cele wychowania przedszkolnego, należy wspomagać rozwój, wychowywać i kształcić dzieci w następujących obszarach:
 1. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych.
 2.  Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku.
 3. Wspomaganie rozwoju mowy dzieci.
 4. Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia.
 5. Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci.
 6. Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.
 7. Wychowanie przez sztukę - dziecko widzem i aktorem.
 8. Wychowanie przez sztukę - muzyka i śpiew, pląsy i taniec.
 9. Wychowanie przez sztukę - różne formy plastyczne.
 10.  Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych.
 11.  Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń.
 12.  Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt.
 13.  Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną.
 14.  Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania.

      15)  Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.

 

10. Zadania przedszkola:

 1. Właściwe zaplanowanie zajęć dziecka zgodnie z nową podstawą programową.
 2. Prowadzenie obserwacji pedagogicznych , dokumentowanie tych obserwacji.

1) analiza gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna w roku

     poprzedzającym rozpoczęcie przez dziecko nauki w kl. I szkoły podstawowej) .

      2) zapewnienie opieki logopedycznej dla dzieci z zaburzeniami mowy, udzielanie dzieciom

          pomocy psychologiczno-pedagogicznej

3) sprawowanie opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości   przedszkola, organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi.

 1. Prowadzenie edukacji zdrowotnej wśród dzieci, rodziców i nauczycieli.
 2. Spójne działania wychowawcze przedszkola i rodziców.
 3. Uwzględnianie w pracy dydaktyczno wychowawczej i opiekuńczej dzieci należących do mniejszości narodowych.
 4. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie wybranego programu wychowania przedszkolnego, zatwierdzonego przez dyrektora.  

 

 

 1. Sposób sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć w przedszkolu oraz w czasie zajęć  poza przedszkolem:

 

 

Nauczycielka pracując grupie z dziećmi jest w pełni odpowiedzialna za bezpieczeństwo powierzonych jej dzieci.

 

 

Podczas pobytu w przedszkolu dzieci są pod opieką nauczyciela, który organizuje im zabawy , zajęcia, prace zespołowe i indywidualne  zgodnie z podstawą programową przestrzegając ramowego planu dnia. Nauczyciel przestrzega ramowego planu dnia, zachowując następujące proporcje zagospodarowania czasu przebywania dzieci w przedszkolu.

 

 

 

 

 

 

Ramowy plan dnia:

 

Lp

Wymiar czasowy

Rodzaj zajęć

Uwagi

1.

Co najmniej 1/5

Zabawa dzieci ( w tym czasie dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela)

 

2.

Co najmniej 1/5 w przypadku dzieci młodszych co najmniej 1/4

Zajęcia na świeżym powietrzu (dzieci spędzają czas w ogrodzie przedszkolnym, w parku, na spacerach. Organizuje się dzieciom gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze itp.)

 

3.

Najwyżej 1/5

Zajęcia dydaktyczne (różnego rodzaju zajęcia dydaktyczne realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego)

 

4.

2/5 czasu

Zajęcia według uznania nauczyciela (nauczyciel może dowolnie zagospodarować ten czas uwzględniając możliwości, zainteresowania i wiek dzieci, intensywność zajęć. W tej puli czasu mieszczą się czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne).

 

 

 

 1. nauczycielka zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa zarówno pod względem fizycznym jak i psychicznym . Przestrzega w swoich działaniach przepisów BHP, p - poż, HACCP.
 2. Każdorazowo przed rozpoczęciem zajęć z dziećmi nauczycielka sprawdza salę zajęć teren, sprzęt pomoce i inne czy nie występują żadne zagrożenia dla bezpieczeństwa dzieci.
 3. W przypadku zauważenia nieprawidłowości natychmiast zgłasza dyrektorowi oraz o ile to konieczne wyprowadza dzieci w bezpieczne miejsce.
 4. Nauczycielka opuszcza oddział w momencie przejęcia przez drugą nauczycielkę informując ją a wszystkich sprawach dotyczących dzieci
 5. Nauczycielka może opuścić oddział w nagłej sytuacji wtedy, gdy zapewni w tym czasie opiekę upoważnionej osoby.
 6. Obowiązkiem nauczyciela jest sumiennie nadzorować i obserwować dzieci, nie pozostawiać bez opieki, udzielać natychmiastowej pomocy gdy wymaga tego sytuacja. Powiadomić dyrektora i rodziców o zaistniałym wypadku lub zaobserwowanych objawach choroby (temperatura, dziwne zachowanie dziecka, złe samopoczucie)
 7. Obowiązkiem nauczyciela jest zapoznanie dzieci z podstawowymi przepisami ruchu drogowego i przestrzegać tych przepisów w czasie spacerów i wycieczek z dziećmi.
 8. Spacery i wycieczki poza teren przedszkola powinny być organizowane przy wymaganej liczbie opiekunów. Nie zabieramy dzieci na spacer w nieznany sobie teren. Przy każdorazowym wyjściu należy upewnić się czy zachowane są warunki bezpieczeństwa. Wycieczki organizujemy zgodnie z procedurą wycieczek.

 

 1. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi w czasie zajęć w przedszkolu oraz
  w czasie zajęć poza przedszkolem.
 2. Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola przez
   rodziców (prawnych opiekunów) lub upoważnioną przez nich osobę
   zapewniająca dziecku pełne bezpieczeństwo określa procedura przyprowadzania
   i odbierania dzieci .

 

 

 

ROZDZIAŁ III

ORGANY PRZEDSZKOLA

 

§ 3

 

Organami przedszkola są:

Dyrektor przedszkola

Rada Pedagogiczna

Rada Rodziców

 

 1. Dyrektor Przedszkola wyłaniany jest przez organ prowadzący w drodze konkursu.
 2. Dyrektor Przedszkola kieruje bieżącą działalnością placówki reprezentuje ją na

      zewnątrz.

 1. Dyrektor realizuje nadzór pedagogiczny przez wykonywanie zadań i czynności określonych w art. 33 ustawy, w trybie planowych lub doraźnych działań.

 

Nadzór pedagogiczny jest sprawowany z uwzględnieniem:

1) jawności wymagań;

2) współdziałania organów sprawujących nadzór pedagogiczny z organami prowadzącymi szkoły lub placówki, dyrektorami szkół i placówek oraz nauczycielami;

3) tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi szkół i placówek;

4) pozyskiwania informacji zapewniających obiektywną i pełną ocenę działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki.

 

Formami nadzoru pedagogicznego są:

1) ewaluacja;

2) kontrola;

3) wspomaganie.

 

4. Sprawuje opiekę nad dziećmi oraz stwarza warunki do harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne.

5. Przewodniczy Radzie Pedagogicznej i realizuje jej uchwały oraz uchwały Rady Rodziców podjęte w ramach kompetencji stanowiących.

6. Dyrektor dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Przedszkola zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie.

7. Dyrektor zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w Przedszkolu, a  także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Przedszkole poza obiektem do niego należącym.

8 . Dyrektor Przedszkola ponosi odpowiedzialność za właściwe prowadzenie i przechowywanie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz za wydawanie przez Przedszkole  dokumentów zgodnych z posiadaną dokumentacją.

9. W wykonywaniu swoich zadań dyrektor współdziała z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i rodzicami a w szczególności:

       a ) zapewnia bieżący przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi organami
            Przedszkola,

       b ) w przypadku wyrażania sprzecznych opinii organizuje spotkania negocjacyjne  

             zainteresowanych organów przedszkola

 

Zadania dyrektora są następujące:

 1. opracowanie na każdy rok szkolny planu nadzoru pedagogicznego, 
  który przedstawia Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców w terminie do 15 września roku szkolnego, którego dotyczy plan,
 2. prowadzenie hospitacji zajęć prowadzonych przez nauczycieli Przedszkola,
 3. jeżeli przerwa w działalności Przedszkola trwa co najmniej 2 tygodnie
   dokonanie kontroli obiektów należących do Przedszkola pod kątem
   zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z  
   tych obiektów ( z ustaleń kontroli sporządza się protokół, który  podpisują osoby biorące w    niej udział, kopię protokołu przekazuje się organowi prowadzącemu,
 4. ustalenie ramowego rozkładu dnia na wniosek Rady Pedagogicznej,   z  uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców (prawnych opiekunów),
 5. przygotowanie arkusza organizacji Przedszkola i przedstawienie go do  zatwierdzenia organowi prowadzącemu,
 6. wstrzymywanie uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców niezgodnych z przepisami prawa i powiadomienie o tym stosownych organów. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący lub organ sprawujący nadzór pedagogiczny,
 7. organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi przedszkola,
 8. współpraca z rodzicami, organem prowadzącym oraz z instytucjami nadzorującymi
   i kontrolującymi,
 9. kierowanie polityką kadrową przedszkola, zatrudnianie i zwalnianie  nauczycieli i innych pracowników Przedszkola,
 10. przyznawanie nagród, udzielanie kar pracownikom zgodnie z  wnioskiem
   zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną,
 11. organizowanie, w porozumieniu z organem prowadzącym wczesnego wspomagania
   rozwoju dziecka,
 12. podejmowanie decyzji o objęciu dziecka zajęciami dydaktyczno- wyrównawczymi, zajęciami specjalistycznymi oraz o uczęszczaniu  dziecka do oddziału terapeutycznego i terminie zakończenia tych zajęć,
 13. powiadamianie dyrektora szkoły, w obwodzie której mieszka dziecko   6-letnie, o spełnianiu przez nie w Przedszkolu rocznego obowiązku przygotowania przedszkolnego,
 14. zapewnienie pracownikom właściwych warunków pracy zgodnie z  przepisami Kodeksu pracy oraz bhp i ppoż,
 15. koordynacja współdziałania organów Przedszkola, zapewnienie im  swobodnego działania zgodnie z prawem oraz wymiany informacji między nimi,
 16. współdziałanie z organizacjami związkowymi wskazanymi przez pracowników,
 17. administrowanie Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych zgodnie z regulaminem,
 18. prowadzenie dokumentacji kancelaryjno-archiwalnej i finansowej zgodnie zobowiązującymi przepisami,

 

 1. wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych.

2. Rada Pedagogiczna  jest  organem  kolegialnym  Przedszkola  w  zakresie  realizacji  jego

     statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

 1. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele pracujący w Przedszkolu.
 2. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor Przedszkola.
 3. Zebrania Rady Pedagogicznej organizowane są przed rozpoczęciem i po zakończeniu roku szkolnego, a także w każdym semestrze, zgodnie z harmonogramem oraz w miarę bieżących potrzeb.
 4. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczącego, organu prowadzącego albo co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.
 5. Zebrania Rady Pedagogicznej prowadzi i przygotowuje jej przewodniczący, który jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem Rady.
 6. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby zapraszane przez jej przewodniczącego  za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Przedszkola.
 7. Rada Pedagogiczna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

8)  Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy   w szczególności:

 1. zapoznanie się z planem nadzoru pedagogicznego dyrektora
 2. zapoznaje się z informacjami o realizacji planu
 3. zapoznaje się z ogólnymi wnioskami oraz informacjami o działalności przedszkola
 4. podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w przedszkolu  
 5. ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli
 6. opiniuje organizacje pracy przedszkola, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych
 7. opiniuje projekt planu finansowego
 8. opiniuje wnioski dyrektora do odznaczeń, nagród i wyróżnień
 9. opiniuje przydziały nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych opiekuńczych.
 10. przygotowywanie projektu Statutu Przedszkola ,  przedstawianie jego zmian, a także uchwala statut  
 11. występuje z wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub innego kierowniczego
 12. opiniuje poszczególne programy przedstawione przez nauczycieli dyrektorowi
 13. porozumiewa się z Radą Rodziców i realizuje zestaw programów nauczania, program wychowawczy oraz program profilaktyki
 14. zapewnia bezpieczeństwo dzieciom w czasie zajęć, realizuje wszelkie programy z zakresu opieki i wychowania przyjęte w przedszkolu, realizuje zarządzenia dyrektora w
  tym zakresie, np. zasady organizacyjno – porządkowe pełnienia dyżurów

3.  Rada Rodziców  jest organem społecznym przedszkola:

 1. Rodzice do pracy w Radzie Rodziców zostają wyłonieni podczas pierwszego zebrania w nowym roku szkolnym w poszczególnych grupach, stanowią reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.

      2)  Rada Rodziców współdziała z przedszkolem w celu ujednolicenia oddziaływań na dzieci,
            uczestniczy w życiu przedszkola przyczyniając się do podnoszenia jakości pracy
             przedszkola i zaspokojenia potrzeb dzieci.

       3)  Rada Rodziców ustala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny
              ze statutem przedszkola;

Ponadto:

 1. posiada pełnomocnictwo rodziców poszczególnych grup wiekowych do reprezentowania ich spraw i współpracy z dyrektorem przedszkola i Radą Pedagogiczną;
 2. opiniuje program wychowawczo-dydaktyczny przedszkola
 3. opiniuje ocenę dorobku zawodowego nauczyciela stażysty, nauczyciela  kontraktowego i nauczyciela mianowanego;
 4. wydaje opinie w sprawie dodatkowych zajęć edukacyjnych ;
 5. może występować do dyrektora i Rady Pedagogicznej przedszkola z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw placówki;
 6. może wnioskować o ocenę pracy nauczyciela;
 7. w celu wspierania statutowej działalności przedszkola Rada Rodziców może  gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy określa regulamin działalności Rady Rodziców
 8. zebrania Rady Rodziców są protokołowane;
 9. w posiedzeniach Rady mogą brać udział inne osoby zaproszone z głosem doradczym;

 

 

Między organami przedszkola ustala się następujący tryb rozwiązywania sporów:

Dyrektor a Rada Pedagogiczna:

Dyrektor i Rada Pedagogiczna powinni dążyć do polubownego załatwienia sporów w toku:

1. Indywidualnych rozmów.

2. Nadzwyczajnych zebrań Rady Pedagogicznej zwoływanych na wniosek  Dyrektora lub Rady
    Pedagogicznej – w ciągu 5-dni od złożenia wniosku.

4. Nadzwyczajnych posiedzeń Rady Pedagogicznej zwoływanych na wniosek  Dyrektora lub
     Rady Pedagogicznej z udziałem organu sprawującego nadzór    pedagogiczny – w ciągu 14
     dni od daty złożenia wniosku.

W przypadku nie rozstrzygnięcia sporu należy złożyć odwołanie do:

 1. w zakresie działalności dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej do organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
 2. w zakresie spraw finansowo-administracyjnych do organu prowadzącego.

 

Dyrektor, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców (rodzice).

Dyrektor - Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców (rodzice) powinni dążyć do

polubownego załatwienia sporu w toku:

1 .Indywidualnej rozmowy: nauczyciel z rodzicami.

2. Indywidualnej rozmowy: nauczyciel z rodzicami z udziałem dyrektora.

3. Indywidualnej rozmowy dyrektora z rodzicami.

4. Zebranie z rodzicami na wniosek rodziców, nauczycieli bądź dyrektora w

     ciągu 14 dni od złożenia wniosku do dyrektora przedszkola.

5. Zebranie z rodzicami na wniosek rodziców, nauczycieli bądź dyrektora z

    udziałem organu sprawującego nadzór pedagogiczny w ciągu 30 dni od

    złożenia wniosku do dyrektora przedszkola

 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ IV

ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA

 

 

§ 4

 

 1. Do realizacji zadań  statutowych przedszkole posiada 150 miejsc dla dzieci:

     1) sale do zajęć dla poszczególnych grup /I, II, III, IV, V, VI, VII (przy każdej  sali
           łazienka z WC oraz pomieszczenie do przechowywania leżaków  i  pościeli)
           aulę, salę  komputerową.

 2) pomieszczenia administracyjno- gospodarcze;

     zaplecze kuchenne;

     szatnia dla dzieci;

     pomieszczenia w piwnicy z przeznaczeniem do przechowywania pomocy, sprzętu
     dozorców  

2. Liczbę personelu pracującego w placówce określa arkusz organizacyjny  zatwierdzany
     przez organ nadzoru prowadzącego placówkę  

3. Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z  nowoczesnego, bezpiecznego ogrodu
     przedszkolnego spełniającego wszelkie europejskie normy bezpieczeństwa (oddzielnie  dla
     dzieci młodszych i dzieci starszych)

4.  Przedszkole  zapewnia odpowiednie wyposażenie sal i terenu ogrodu w sprzęt i pomoce
      (z certyfikatami)

5.   Przedszkole organizuje dla wychowanków różnorodne formy krajoznawstwa i turystyki.
      Organizację i program wycieczek oraz imprez dostosowuje się  wieku, zainteresowań
       i potrzeb dzieci, ich stanu zdrowia oraz sprawności  fizycznej. Organizowanie wycieczek,
       spacerów i innych form rekreacji  reguluje Regulamin wycieczek.

 

 

§ 5

1.Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący
   dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem  ich potrzeb, zainteresowań,  uzdolnień.

2. Liczba dzieci podczas zajęć prowadzonych przez jednego nauczyciela nie może przekroczyć

    25. 

 

 

§ 6

 

 

1. Praca wychowawczo- dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na  podstawie
       programu wychowania przedszkolnego. 

2.    Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.

3. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów ) w przedszkolu mogą być prowadzone
      zajęcia dodatkowe.

      1) na zajęciach dodatkowych dzieci pozostają pod opieką instruktora.

3.  Warunki  organizowania  religii  określają   przepisy   w  s prawie warunków  i   sposobu 

      organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach.

4. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, w szczególności zajęć umuzykalniających,

     nauki   języka  i  zajęć   rewalidacyjnych,  powinien  być  dostosowany   do   możliwości   

     rozwojowych dzieci i wynosić:

1)   z dziećmi w wieku 3-4 lat około 15 - 20 minut

2)   z dziećmi w wieku 5-6 lat około 30 minut

5. Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolu określają  odrębne przepisy .

 

§ 7

 

Przedszkole jest placówką jednozmianową , 7 oddziałową

 

 

 

ROZDZIAŁ V

 

ORGANIZACJA  WYCHOWANIA, NAUCZANIA I OPIEKI

 

§ 8

 

 

1. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa
     arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora  przedszkola. Arkusz
     organizacji przedszkola zatwierdza organ prowadzący przedszkole do dnia 25 maja danego

      roku.  

2. W arkuszu organizacji przedszkola określa się: liczbę  oddziałów, liczbę dzieci, czas pracy  

    poszczególnych oddziałów, liczbę pracowników przedszkola z podziałem na pracowników

    pedagogicznych i niepedagogicznych, w tym pracowników zajmujących stanowiska

    kierownicze, oraz ogólna tygodniową i roczna liczbę godzin pracy finansowanych ze

    środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole.

3. W arkuszu organizacji przedszkola podaje sie , w podziale na stopnie awansu zawodowego,

     liczbę nauczycieli ubiegających sie o wyższy stopień awansu zawodowego, którzy będą

     mogli przystąpić w danym roku szkolnym do postępowań kwalifikacyjnych lub

     egzaminacyjnych, oraz wskazuje sie najbliższe terminy złożenia przez nauczycieli

     wniosków o podjecie tych postępowań.

 

§ 9

 

 1. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola na wniosek rady pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowie  i higieny pracy.
 2. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel , któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem , ustala dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.  

Godziny ranne

 • różne sytuacje edukacyjno-wychowawcze organizowane przez dzieci,

             organizowane przez nauczyciela o charakterze indywidualnym lub w małych

              zespołach ze szczególnym uwzględnieniem kącików zainteresowań.

 • spotkania integracyjne
 • ćwiczenia poranne
 • śniadanie

Godziny przedpołudniowe:

 • zajęcia edukacyjno-wychowawcze organizowane, kierowane lub inspirowane przez nauczyciela z rożnymi formami aktywności dzieci, z czasem uwzględniające propozycje dzieci
 • spacery, wycieczki, zabawy w ogrodzie przedszkolnym
 • teatrzyki, występy, koncerty

Godziny wczesne popołudniowe:

 • obiad
 • leżakowanie
 • zajęcia o charakterze relaksacyjnym
 • zabawy w ogrodzie przedszkolnym

 
Godziny popołudniowe

 • wspólne zabawy ruchowe, zabawy ze śpiewem itp.
 • praca indywidualna z dziećmi z uwzględnieniem działań profilaktycznych, stymulacyjnych , kompensacyjnych i korekcyjnych
 • swobodna działalność dzieci
 • zabawy w ogrodzie przedszkolnym
 • organizacja zajęć dodatkowych

 

 

 

§ 10

 

 1. Przedszkole funkcjonuje cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący.
 2. Przedszkole pracuje w godzinach od 6.30 do 17.00 od poniedziałku do piątku.
 3. Czas pracy przedszkola wynosi 10.5 godzin dziennie, w tym 5 godzin przeznaczonych na realizacje podstawy programowej.

4. W sprawie opłat za świadczenia udzielane przez miejskie przedszkole  prowadzone
     przez gminę reguluje Uchwała Rady Miejskiej Żyrardowa. Rodzice (prawni
     opiekunowie) zawierają z dyrektorem przedszkola  Umowę, która określa szczegółowo
      powyższe.

     1)  wysokość dziennej stawki żywieniowej ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu z

          organem prowadzącym, zachowując właściwe normy żywieniowe;

     2) opłaty wnoszone są zgodnie z zapisem w Umowie.  

     

 

 

 

ROZDZIAŁ VI

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY PRZEDSZKOLA

 

§ 11

 

Statut przedszkola określa zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników, w tym zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole, z uwzględnieniem przepisów prawa.

 

1. Nauczyciel:

 

Nauczycielka przedszkola jest odpowiedzialna za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci przebywających pod jej opieką.

Naczelną zasadą jej pracy jest dobro dziecka i poszanowanie jego godności osobistej.

Nauczycielka odpowiada za całokształt pracy w grupie oraz za dzieci powierzone jej opiece.

 

Obowiązkiem nauczycielki jest:

 1. Otoczyć dziecko troskliwą opieką
 2. Sumiennie przygotowywać się do pracy z dziećmi
 3. Wzorowo prowadzić dokumentację pracy pedagogicznej w oparciu o obowiązujące przepisy
 4. Prowadzić z dziećmi pracę  wychowawczo - dydaktyczno i opiekuńczą zgodnie z obowiązującymi przepisami i programem
 5. Dbać o wygląd  estetyczny sali
 6. Ściśle współpracować z rodzicami
 7. Sporządzać możliwe do wykonania w przedszkolu pomoce.
 8. Prowadzić obserwacje,

 

Nauczycielka obowiązana jest otoczyć  każde dziecko troskliwą  opieką  od chwili przyjęcia go od osoby przyprowadzającej do momentu przekazania go innej nauczycielce lub matce / ojcu / ewentualnie innej upoważnionej osobie.

 

Nauczycielka przy organizowaniu zabaw i zajęć  z dziećmi w czasie, których jako pomoc

używane są przedmioty ostre mogące być przyczyną nieszczęśliwego wypadku / np. nożyczki, łopatki, grabie itp. / oraz w czasie wycieczek i spacerów winna zwracać szczególną uwagę na dyscyplinę wśród dzieci.

 

Wszystkie wyjścia poza teren przedszkola z dziećmi muszą być zgłaszane dyrekcji przedszkola oraz wpisywane do zeszytu wyjść.

 

Nauczycielka ma obowiązek dopilnować, by dzieci nie wychodziły do następujących pomieszczeń: kuchni, zmywalni, magazynów.

 

Nauczycielka zatrudniona na rannej zmianie może zakończyć  pracę dopiero po przekazaniu swej koleżance dzieci w grupie.

 

Nauczycielka obowiązana jest bezzwłocznie zawiadomić dyrektora  o ważniejszych wydarzeniach w grupie dziecięcej.

 

 

Nauczycielka poza obowiązującym wymiarem pracy dydaktycznej z dziećmi ma obowiązek:

 1. Brać udział w przygotowaniu uroczystości organizowanych dla dzieci i przez dzieci;
 2. Uczestniczyć w tych uroczystościach
 3. Brać udział w naradach roboczych, posiedzeniach rad pedagogicznych, konferencjach metodycznych, szkoleniach mających na celu podnoszenie wiedzy pedagogicznej
 4. Organizować zebrania z rodzicami.
 5. Nauczycielka odpowiada za powierzony jej sprzęt i pomoce. O każdej zaginionej zabawce, zniszczeniu lub uszkodzeniu winna powiadomić dyrektora.

W związku z powyższym odpowiada:

 1. Za zabawki i pomoce otrzymane do pracy z dziećmi
 2. Za pomoce i książki stanowiące własność przedszkola
 3. Za prowadzenie ewidencji zabawek, systematyczne kasowanie zniszczonego sprzętu.

Nauczycielka zobowiązana jest wykonywać  inne czynności zlecone przez dyrektora, a nie wymienione wyżej, lecz wynikające z działalności przedszkola. Nauczycielka ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora, rady pedagogicznej lub wyspecjalizowanych w tym zakresie placówek i instytucji oświatowych.

Nauczyciel utrzymuje kontakt z rodzicami dzieci w celu:

 1. Poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych dzieci;
 2. Ustalenia form pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci;
 3. Włączania ich w działalność  przedszkola.

 

 

Nauczyciel umuzykalnienia – rytmiki.

 Nauczyciel obowiązany jest do:

 1. zapewnienia pełnego bezpieczeństwa dzieci powierzonych mu na czas prowadzonych zajęć; zgłaszania do dyrektora przedszkola lub wychowawcy grupy wszelkich niepokojących sygnałów związanych ze zdrowiem dziecka;
 2. przestrzeganie przepisów i zasad bhp oraz przepisów organizacyjnych i porządkowych obowiązujących w placówce;
 3. wykazywanie dbałości o mienie przedszkolne;
 4. przestrzeganie zasad współżycia społecznego;
 5. przestrzeganie czasu pracy ustalonego z dyrektorem przedszkola;
 6. prowadzenia dziennika zajęć dodatkowych zgodnie z rozporządzeniem dotyczącym prowadzenia dokumentacji
 7. prowadzenie zajęć w oparciu o wybrany program, własne propozycje autorskie z uwzględnieniem działań dydaktyczno-wychowawczych realizowanych przez przedszkole
 8. przygotowanie dzieci do udziału w imprezach okolicznościowych organizowanych przez przedszkole;
 9. doskonalenie form i metod pracy do możliwości danej grupy wiekowej;
 10. rozwijania umiejętności dzieci w zakresie: śpiewu, gry na instrumentach, tańca i zabaw przy muzyce;
 11. motywowania dzieci w podejmowaniu prób tworzenia własnej twórczości muzycznej;
 12. rozwijania wrażliwości muzycznej dzieci;
 13. prowadzenia zajęć w sposób umożliwiający dzieciom czerpanie radości z kontaktu z muzyką.
 14. Wykonywanie innych poleceń dyrektora związanych z organizacją pracy   przedszkola
 15. Ponadto nauczyciel zobowiązany jest do punktualności, kultury osobistej i schludnego wyglądu.

 

 

 Do zadań nauczyciela religii należy:

 1. Realizowanie programu zatwierdzonego przez właściwe władze kościelne.
 2. Prowadzenia dziennika zajęć dodatkowych zgodnie z rozporządzeniem dotyczącym prowadzenia dokumentacji
 3. Kształtowanie osobowości dziecka respektując chrześcijański system wartości.
 4. Wychowanie dzieci w duchu dawania świadectwa prawdzie.
 5. Kształtowanie u dzieci odpowiedzialności za siebie, drugiego człowieka i 

     wspólnotę kościoła oraz wrażliwości na ludzką krzywdę.

 1. zapewnienia pełnego bezpieczeństwa dzieci powierzonych mu na czas prowadzonych zajęć; zgłaszania do dyrektora przedszkola lub wychowawcy grupy wszelkich niepokojących sygnałów związanych ze zdrowiem dziecka;

 

Ponadto nauczyciel zobowiązany jest do punktualności, kultury osobistej i schludnego wyglądu.

Wykonywanie innych poleceń dyrektora związanych z organizacją pracy   przedszkola

 

 

2. Starszy intendent:

 

Stanowisko pracy podlega bezpośrednio dyrektorowi przedszkola.

Jest bezpośrednim zwierzchnikiem personelu obsługowego.

Współpracuje z ZOPO w Żyrardowie, przestrzegając ustalonych terminów rozliczeń.

 


Związane z obiegiem pieniędzy.

 1. Pobieranie z kasy ZOPO ( rozliczanie zaliczek, rachunków)
 2. Przechowywanie w kasie pancernej gotówki, rachunków
 3. Dokonywanie zakupów i rozliczanie ich w ZOPO – w ustalonych terminach 

 

Dotyczące gospodarki materiałowo – magazynowej

 1. Uzgodnienie sald w ZOPO 1 raz w miesiącu magazyn,
 2. Uczestniczenie w kasacji i spisach z natury majątku przedszkola
 3. Zabezpieczenie magazynów przed kradzieżą, pożarem, zniszczeniem.
 4. Racjonalne i oszczędne gospodarowanie powierzonymi składnikami majątku

 

Związane z działalnością organizacyjno – gospodarczą

 1. Zaopatrywanie przedszkola w sprzęty, środki czystości, artykuły biurowe itp. zapewniające właściwy rytm pracy placówki zgodnie z przepisami o  zamówieniach publicznych.
 2. Troska o stan techniczny budynku,
 3. Kontrola nad właściwym funkcjonowaniem urządzeń, sprzętów, instalacji elektrycznej, gaśnic zgodnie z przepisami BHP i ppoż.
 4. Zaopatrywanie pracowników w odzież roboczą zgodnie z obowiązującymi przepisami
 5. Rejestracja zwolnień lekarskich pracowników, ustalenie doraźnych zastępstw   za osoby nieobecne
 6. Kontrola czystości wszystkich pomieszczeń , stały nadzór nad pracą   pracowników obsługi
 7. Współdziałanie z dyrektorem, Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców
 8. Współuczestniczenie w opracowaniu planu rocznego i perspektywicznego w zakresie działalności administracyjno- gospodarczej i finansowej przedszkola

 

 Zakres żywienia dzieci

 1. Planowanie jadłospisów zgodnie z obowiązującymi normami i kalorycznością, wywieszanie ich dla rodziców.
 2. Planowanie i organizacja zakupów, wydawanie do kuchni artykułów   spożywczych wpisywanie ich codziennie do dziennika materiałowego sporządzanie rozliczeń miesięcznych
 3. Przestrzeganie stawki żywieniowej i terminów przydatności do spożycia artykułów znajdujących się w magazynie; właściwe przechowywanie ich i zabezpieczanie przed zniszczeniem.
 4. Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem kuchni ( przygotowaniem i porcjowaniem posiłków zgodnie z normami, oszczędnym gospodarowaniem produktami spożywczymi, przestrzeganiem czystości, wykorzystaniem    produktów do przygotowanych posiłków zgodnie z przeznaczeniem)
 5. Nadzór nad prawidłowym porcjowaniem posiłków przez personel obsługowy.

Starszy intendent prowadzi dokumentację i odpowiada za przestrzeganie przepisów związanych z HACCP (ściśle współpracuje z osobą odpowiedzialną na terenie gminy we wszystkich przedszkolach za

 1. Kucharka obowiązana jest:

 

Kucharka podlega bezpośrednio dyrektorowi i starszemu intendentowi.

Jest bezpośrednim zwierzchnikiem pomocy kuchennej.

Ma w szczególności:

 1. Uczestniczyć w planowaniu jadłospisów i przygotowaniu według niego posiłków.
 2. Pobierać produkty spożywcze z magazynu w ilościach przewidzianych recepturą i odpowiednie zabezpieczenie ich przed użyciem.
 3. Przestrzegać właściwego podziału pracy w kuchni i nadzór nad jej   wykonaniem
 4. Przestrzegać zasad technologii i estetyki oraz przepisów higieniczno -  sanitarnych, dyscypliny pracy, BHP, p. poż.  i HACCP.
 5. Natychmiast zgłaszać starszej intendentce powstałych usterek oraz wszelkich   nieprawidłowości stanowiących zagrożenie zdrowia lub życia
 6. Dbać o najwyższą jakość i smak posiłków (śniadania, obiady, podwieczorki)   

i wydawanie ich o wyznaczonych godzinach.

 1. Uczestniczyć w zakupach dotyczących wyposażenia kuchni.
 2. Wykonywać inne polecenia dyrektora St. intendenta związane z organizacją pracy w przedszkolu.

Odpowiedzialna jest za:

 1. Ścisłe przestrzeganie receptury przygotowywanych posiłków
 2. Racjonalne wykonywanie w posiłkach dla dzieci i personelu produktów  spożywczych pobranych z magazynu
 3. Właściwe porcjowanie posiłków zgodnie z normami żywienia
 4. Oszczędne gospodarowanie produktami spożywczymi i sprzętem
 5. Zgodność kaloryczną przygotowanych posiłków z ich planowaną wartością
 6. Przygotowywanie i przechowywanie próbek zgodnie z zaleceniami Stacji  Sanitarno-Epidemiologicznej
 7. Wzorową czystość w kuchni i pomieszczeniach przyległych, sprzętów i  naczyń oraz odzieży ochronnej.

Zobowiązuje się pracownika do dbałości o mienie przedszkola i prawidłowe wykorzystywanie maszyn, urządzeń i drobnego sprzętu.

 

 

5. Pomoc kucharki

Stanowisko pracy podlega bezpośrednio starszemu intendentowi i kucharce.

 1. Obróbka wstępna warzyw, owoców oraz innych surowców do produkcji posiłków (mycie, obieranie, czyszczenie).
 2. Rozdrabnianie warzyw, owoców oraz innych surowców z uwzględnieniem  wymogów technologii i instrukcji obsługi maszyn gastronomicznych.
 3. Przygotowanie potraw zgodnie z wytycznymi kucharki i oszczędne  gospodarowanie artykułami spożywczymi
 4. Pomoc w porcjowaniu i wydawaniu posiłków
 5. Utrzymanie czystości i porządku na stanowisku pracy, przestrzeganie zasad higieniczno- sanitarnych, BHP i ppoż., HACCP oraz dyscypliny pracy.
 6. Mycie naczyń (wyparzanie) i sprzętu kuchennego.
 7. Sprzątanie magazynów żywnościowych, kuchni, obieralni, zmywalni, szaf ze sprzętem kuchennym, pranie fartuchów i ścierek.
 8. Doraźne zastępowanie kucharki w przypadku jej nieobecności.
 9. Pomoc w zaopatrywaniu przedszkola w artykuły i sprzęty stanowiące wyposażenie kuchni.
 10. Odpowiedzialność materialna za naczynia i sprzęt znajdujący sie w kuchni.
 11. Wykonywanie innych poleceń dyrektora, St. Intendenta  i kucharki związanych z organizacją pracy przedszkola.
 12. W okresie wakacji praca według harmonogramu ustalonego przez dyrektora.

 

Zobowiązuje się pracownika do dbałości o mienie przedszkola i prawidłowe wykorzystanie maszyn, urządzeń  i drobnego sprzętu.

 

 

 

5. Sprzątaczka:

Stanowisko podlega dyrektorowi przedszkola i starszej intendentce.

Sprzątaczka  współpracuje z nauczycielką  przydzielonej grupy.

 

Sprzątanie

 • Zamiatanie, odkurzanie sali, ścieranie kurzu (na mokro) ze sprzętów, zabawek, pomocy dydaktycznych, parapetów, półek itp
 • Mycie umywalek, sedesów (brodzika) wraz z glazurą z użyciem środków

          dezynfekujących

 • Sprzątanie pomocy oraz sali po zajęciach programowych
 • Zmywanie, pastowanie, froterowanie parkietu – w miarę potrzeby
 • Utrzymanie w czystości dywanu, wykładziny w sali

 

Do codziennych obowiązków należy zatem utrzymanie we wzorowej czystości sal i pomieszczeń przydzielonych do sprzątania

1 raz w tygodniu:

 • Zmiana ręczników ( pranie, prasowanie)
 • Zmiana fartuchów ochronnych

1 raz w miesiącu:

 • Generalne porządki – mycie okien ( do wysokości 1m), drzwi, lamperii,  

           parapetów, glazury

 • Pranie firanek, mycie podłóg, listew
 • Mycie zabawek, sprzętów, mebli
 • Trzepanie dywanów

 

Organizacja posiłków

 • Przynoszenie naczyń do sali nie wcześniej niż pół godziny przed posiłkiem

     (przykrywanie ściereczką)

 • Rozdawanie 3 razy dziennie właściwych porcji dzieciom wg ilości podanej z kuchni
 • Estetyczne podawanie posiłków (uwzględnienie noży, widelców  w starszych grupach)
 • Przestrzeganie obowiązku podawania ciepłych posiłków
 • Podawanie dzieciom napojów w ciągu dnia (zmywanie kubeczków po ich użyciu)
 • Pomoc przy karmieniu dzieci słabo jedzących
 • Zmiana fartucha na biały i używanie opaski na włosy lub nakrycia głowy podczas podawania posiłków.

 

 

Opieka nad dziećmi

 • Pomoc dzieciom w rozbieraniu i ubieraniu się przed i po leżakowaniu, ćwiczeniami  gimnastycznymi i wyjściem na dwór
 • Opieka w czasie spacerów i wycieczek
 • Pomoc przy myciu rąk, korzystaniu z toalety
 • Udział w przygotowaniu pomocy do zajęć
 • Udział w dekorowaniu sali
 • Sprzątanie po „małych przygodach”
 • Pomoc przy dzieciach w sytuacjach tego wymagających

 

Przestrzeganie BHP

 • Odpowiednie zabezpieczenie przed dziećmi produktów chemicznych pobranych do utrzymania czystości, oszczędne gospodarowanie nimi
 • Zgłaszanie zwierzchnikowi wszelkich zagrożeń i uszkodzeń sprzętu

 

Gospodarka materiałowa

 • Kwitowanie pobranych przedmiotów i środków do utrzymania czystości, sprzętów, pomocy, znajomość stanu posiadania
 •  Umiejętne posługiwanie się sprzętem mechanicznym i elektrycznym
 • Zabezpieczenie przed kradzieżą rzeczy i przedmiotów znajdujących się w przedszkolu
 • Dbałość o powierzony sprzęt i rośliny
 • Odpowiedzialność materialna za powierzone i przydzielone naczynia stołowe, sprzęt do sprzątania, odzież ochronną oraz sprzęty i rzeczy znajdujące się w pomieszczeniach przydzielonych do sprzątania
 • Odpowiedzialność za zamykanie drzwi wejściowych w czasie pobytu dzieci w przedszkolu – zabezpieczenie przed samodzielnym wyjściem dziecka z przedszkola.

Prowadzenie rejestrów w pomieszczeniach sprzątanych zgodnie z wymogami HACCP.

Sprawy ogólne

 • Nieudzielanie rodzicom informacji na temat dzieci – jest to zadanie nauczycielek
 • Dbałość o estetyczny wygląd
 • Wykonywanie badań profilaktycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • Dyżury w szatni wg grafiku pracy
 • Wykonywanie innych poleceń dyrektora, starszego intendenta związanych z organizacją pracy przedszkola.

 

 

6. Dozorca obowiązany jest:

Stanowisko pracy podlega dyrektorowi przedszkola i starszemu intendentowi.

Dozorca pracuje w systemie zmianowym wg grafiku ustalonego przez dyrektora.

Nadzór nad całym obiektem

 • Monitoring – prowadzenie systematycznej rejestracji  zdarzeń mających miejsce podczas dyżuru (zapis na płycie) i przekazywanie dyrektorowi lub starszej intendentce.
 • Codzienna kontrola zabezpieczenia przedszkola przed pożarem, kradzieżą.
 • Zapobieganie uszkodzeniu lub niszczeniu mienia placówki
 • Dokonywanie napraw urządzeń zabawek, sprzętów
 • Zgłaszanie dyrektorowi lub kierownikowi gospodarczemu poważnych usterek, nieprawidłowości.
 • Podejmowanie doraźnych niezbędnych środków zabezpieczenia placówki przed wadliwym funkcjonowaniem urządzeń
 • Alarmowanie odpowiednich służb (pogotowia, policji) oraz dyrektora placówki w przypadku zagrożenia zdrowia, życia czy mienia
 • Zgłaszanie awarii wodno-kanalizacyjnych, elektrycznych, ogrzewania odpowiednim konserwatorom zajmującym się przedszkolem.

Utrzymanie czystości w przedszkolu i ogrodzie

 • Zamiatanie, podlewanie, odśnieżanie, posypywanie piaskiem ( zależnie od potrzeb) całego terenu wokół budynku.
 • W porze letniej skrapianie całego terenu zabaw dzieci.
 • Podlewanie, pielęgnacja roślin w ogrodzie, koszenie trawy, napowietrzanie trawników, grabienie liści, prace pielęgnacyjne w

           ogródku i gazonach.

 • Utrzymanie w czystości schodów wejściowych i schodów do piwnicy.
 • Utrzymanie w czystości, tarasu, pomieszczeń gospodarczych i

            magazynowych w piwnicach, schowka dla dozorców.

 • Systematyczna konserwacja sprzętu i urządzeń ogrodowych
 • Systematyczna konserwacja sprzętu zgromadzonego na placówce
 • Nadzór nad domkami ogrodowymi i zgromadzonym tam sprzętem.

Prace organizacyjno- porządkowe

 • Wywieszanie flagi państwowej w dniach poprzedzających święta narodowe.
 • W godzinach rannych pomoc pracownikom kuchni przy pracach ciężkich

          (przynoszenie warzyw z piwnicy, wynoszenie śmieci, odpadów 

          kuchennych art.)

 • Przestrzeganie przepisów bhp, ppoż, HACCP oraz dyscypliny pracy
 • Utrzymanie czystości i porządku na stanowisku pracy
 • Odpowiedzialność materialna za powierzone zaliczki, sprzęt, narzędzia, materiały, oszczędne gospodarowanie nimi
 • Wykonywanie poleceń dyrektora lub kierownika gospodarczego związanych z organizacją pracy w przedszkolu.

 

 

 

Elektryk

 

Stanowisko pracy podlega dyrektorowi przedszkola i starszemu intendentowi.

Elektryk pracuje wg grafiku ustalonego przez dyrektora.

 

 Do zadań elektryka należy:

1. Obsługa konserwatorska – elektryczna miejskich placówek wychowania  przedszkolnego.

2. Stała  kontrola  nad  bezpieczeństwem  budynku  oraz nad  urządzeniami   instalacyjnymi,  

    zwłaszcza elektrycznymi

 1. Zakupywanie niezbędnych urządzeń do napraw elektrycznych.
 2. Utrzymywanie w czystości magazynu elektrycznego.
 3. Wykonywanie drobnych napraw sprzętu, zabawek, urządzeń nie wymagających specjalnej wiedzy fachowej.
 4. Prowadzenie zeszytu wyjść i obsługi placówek wychowania przedszkolnego.
 5. Porządkowanie piwnic i pomieszczeń gospodarczych.
 6. Przygotowywanie pomieszczeń przedszkolnych do remontów i napraw.
 7. Troska o czystość terenu przedszkolnego: przycinanie żywopłotu, koszenie trawników, podlewanie trawników, usuwanie śniegu z chodników i tarasów, posypywanie chodników piaskiem (na zlecenie dyrektora – w razie  potrzeby).
 8. Doręczanie pism urzędowych wysyłanych przez przedszkole.
 9. Wykonywanie innych poleceń dyrektora związanych z organizacją pracy   przedszkola

 

 

§ 12

 

 1. W przedszkolu utworzone jest stanowisko wicedyrektora.
 2. Powołania i odwołania wicedyrektora dokonuje Dyrektor przedszkola po uzgodnieniu opinii  Rady Pedagogicznej i organu prowadzącego.
 3. Wicedyrektor wykonuje zadania zgodnie z ustalonym podziałem kompetencji pomiędzy nim a Dyrektorem

 

Zakres czynności wicedyrektora:

W zakresie kierowania działalnością dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą:

 

 1. Tworzenie warunków do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy w przedszkolu, właściwych warunków do pracy i stosunków pracowniczych
 2. Zapewnienie w miarę możliwości odpowiednich warunków organizacyjnych  do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
 3. Zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji zadań i doskonalenia  zawodowego.
 4. Współdziałanie w opracowaniu ramowych arkuszy organizacyjnych  przedszkola (tygodniowy rozkład zajęć nauczycielek w grupach wiekowych)
 5. Współudział w opracowaniu planów pracy dydaktyczno, wychowawczych i opiekuńczych przedszkola oraz kierowanie i nadzór nad ich realizacją.
 6. Opracowanie planu przydziału nauczycielom obowiązkowych poza dydaktycznych zadań niezbędnych do realizacji planów.
 7. Opracowanie i przedstawienie radzie Pedagogicznej do zatwierdzenia  Kalendarza imprez przedszkolnych.
 8. Składanie radzie Pedagogicznej sprawozdań z realizacji planu pracy dydaktyczno-wychowawczego i opiekuńczego przedszkola.
 9. Udział w doskonaleniu zawodowym, samokształceniu, kursach doskonalenia zawodowego i konferencjach metodycznych.
 10. Ustalenie po zasięgnięciu opinii rady Pedagogicznej tygodniowego rozkładu  zajęć godzin nadliczbowych.

11.  Realizowanie  uchwał Rady Pedagogicznej.

12. Sprawowanie nadzoru pedagogicznego w tym hospitowanie zajęć, udzielanie
        nauczycielom pomocy w celu systematycznego doskonalenia.

 

II. W zakresie spraw administracyjno – gospodarczych.

 1. Egzekwowanie przestrzegania przez pracowników przedszkola ustalonego porządku w placówce oraz dbałość o czystość i estetykę.
 2. Współudział w zaopatrywaniu placówki w pomoce dydaktyczne, programy nauczania, sprzęty, meble, wyposażenie klas i pomieszczeń, artykuły  piśmienne itp.
 3. Organizowanie spisów inwentaryzacyjnych, oznakowanie sprzętu przedszkolnego w uwzględnieniu z księgowością ZOPO- ewidencjonowanie majątku przedszkola.
 4. Załatwianie spraw powierzonych przez dyrektora.
 5. Współudział w prowadzeniu i organizacji kancelarii przedszkola.
 6. Organizowanie zastępstw za nieobecnych w pracy nauczycieli oraz  prawidłowe i systematyczne dokumentowanie.
 7. Kierowanie pracowników przedszkola na badania profilaktyczne – okresowe.
 8. Sprawowanie kontroli dyscypliny pracy pracowników.

 

III. Zakres uprawnień podczas nieobecności dyrektora placówki.

 1. Przewodniczenia radzie Pedagogicznej.
 2. Reprezentowania placówki na zewnątrz.
 3. Nagradzania i występowania z wnioskami o odznaczenia, nagrody i wyróżnienia dla pracowników przedszkola do innych instytucji i organów.
 4. Wymierzania kar porządkowych podległym pracownikom.
 5. Przenoszenie w stan nieczynny, na rentę i emeryturę.
 6. Zawieszanie nauczycieli w pełnieniu obowiązków.
 7. Udzielanie urlopów płatnych i bezpłatnych.

8.  Podpisywanie pism wychodzących i dokumentów dotyczących placówki.

9.  Wstrzymania niewłaściwie podjętych uchwał Rady Pedagogicznej.

 

IV. Wicedyrektor podlega odpowiedzialności:

 1. Porządkowej i dyscyplinarnej – za uchylanie się od obowiązków służbowych i dyscypliny pracy.
 2. Cywilnej i karnej – za naruszenie przepisów prawa i niezachowanie tajemnicy państwowej i służbowej.

      Materialnej – za ewentualne zaniedbania w gospodarowaniu składnikami majątkowymi  

      placówki.
 

 

§ 13

 

 1. Dyrektor przedszkola powierza poszczególne oddziały opiece jednemu lub więcej nauczycielom zależnie od czasu pracy oddziału lub realizowanych zadań oraz z uwzględnieniem propozycji rodziców (prawnych opiekunów)
 2. Dla zapewnienia ciągłości skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej wskazane jest, aby nauczyciel opiekował się danym oddziałem przez cały okres uczęszczania dzieci do przedszkola.

 

 

§ 14

 

 

1.Statut przedszkola określa szczegółowo zakres zadań nauczycieli związanych z:

 1. współdziałaniem z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania

 i nauczania dzieci, z uwzględnieniem prawa rodziców (prawnych opiekunów) do znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju,

 1. planowaniem i prowadzeniem pracy wychowawczo-dydaktycznej oraz odpowiedzialnością za jej jakość,
 2. prowadzeniem obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie

i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowaniem tych obserwacji,

 1. współpracą ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną, opiekę zdrowotną i inną.

 

 

Do zadań nauczyciela związanych ze współdziałaniem z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci należy:

Otaczania indywidualną opieką każdego wychowanka i współdziałanie z    jego rodzicami   (prawnymi opiekunami ) w sprawach wychowania i  nauczania dzieci uwzględniając prawa rodziców ( prawnych opiekunów ) do    znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania   przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskania informacji   dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju w celu:

 1)  rozpoznania i ustalenia potrzeb rozwojowych dziecka :

 2) diagnoza pedagogiczna dotycząca  potrzeb opiekuńczych:

 • system wychowawczy w domu: stosowanie kar i nagród, trudności wychowawcze, sytuacja ekonomiczna (dom, warunki, itp.)
 • potrzeb opiekuńczych związanych z działalnością przedszkola
 • bezpieczeństwo osobiste
 • adaptacja do nowych warunków
 • indywidualność rozwojowa wychowanka
 • potrzeb związanych z aktywnością dziecka w środowisku  przedszkolnym
 • aktywność indywidualna
 • samodzielność w zabawie
 • kontakty społeczne
 • rozwój poznawczy
 • przestrzeganie praw i obowiązków
 • potrzeb wynikających z właściwości funkcjonowania organizmu   dziecka
 • specjalne potrzeby edukacyjne dziecka

       

wspieranie rozwoju dziecka w naszym przedszkolu obejmuje:

 1. obserwacja pedagogiczna
 2. rozmowy, wywiad środowiskowy, testy badania poziomu dojrzałości  szkolnej, 
 3. analizę wytworów dziecka,
 4. narzędzia wypracowane przez nauczycielki ,
 5. arkusze obserwacji zachowań,
 6. karty rozwoju dziecka, 
 7. profilaktyka
 8. indywidualne i zespołowe ćwiczenia wyrównawcze
 9. wyrównywanie zaburzeń
 10. program polegający na wyrabianiu u dzieci w grupach młodszych  gotowości  do podjęcia nauki z wykorzystaniem metody dobrego startu wg M. Bogdanowicz
 11. program wg W. Sherborne – metoda ruchu rozwijającego
 12. praca z dzieckiem zdolnym
 13. program „Cała Polska czyta dzieciom”
 14. organizowanie dodatkowych kół zainteresowań dla dzieci
 15. przygotowywanie dzieci do konkursów, spartakiad, turniejów itp.

 

Do zadań nauczyciela należy również prowadzenie obserwacji pedagogicznych i ich dokumentowanie.

 

1.Prowadzenie dokumentacji pedagogicznej ma na celu:

 • rozpoznanie i zabezpieczanie potrzeb rozwojowych dzieci,
 • prowadzenie bieżącej diagnostyki
 • wspieranie rozwoju dziecka poprzez organizowanie pracy indywidualnej z dzieckiem potrzebującym pomocy, ustalenia kierunków pracy z dzieckiem.

Nauczyciel zobowiązany jest do dokumentowania prowadzonych obserwacji  pedagogicznych ;

1) wybór arkuszy obserwacji dla poszczególnych grup wiekowych  zatwierdzony uchwałą
rady pedagogicznej na radzie sierpniowej przed   rozpoczęciem każdego roku szkolnego;

2) zapis obserwacji i pracy indywidualnej z dzieckiem musi zawierać datę   wpisu i podpis
osoby dokonującej wpisu.

 

Do zadań  nauczyciela w zakresie współpracy ze specjalistami świadczącymi  pomoc psychologiczno-pedagogiczną należy udział w omówieniach pracy z logopedą (po badaniach przez poradnię)  

 

Współdziałanie rodziców i nauczycieli ma na celu stworzenie jak najlepszych  warunków rozwoju wychowankom oraz podnoszenie poziomu placówki.

 

Włączanie rodziców w działalność przedszkola.

Informowanie rodziców o postępach dziecka zgodnie z zasadami ustalonymi   przez Radę Pedagogiczną lub w formie zaproponowanej przez rodzica.

1. Zasady przepływu informacji:

 1. zebrania grupowe organizacyjne co najmniej 2 razy w roku;
 2. konsultacje i rozmowy indywidualne z dyrektorem, nauczycielem, na życzenie rodzica;
 3. dzień otwarty raz w miesiącu uzgodniony na pierwszym spotkaniu organizacyjnym z rodzicami;
 4. zajęcia integracyjne dla rodziców i dzieci ;
 5. kąciki informacyjne dla rodziców w szatni przedszkolnej - informacje 
 6. wywieszane na tablicy w formie ulotek;
 7. zajęcia otwarte, integracyjne dla dzieci i rodziców ustalone przez nauczycielki  z rodzicami na potkaniu organizacyjnym;
 8. harmonogram całorocznych spotkań opracowuje nauczyciel w porozumieniu  z rodzicami lub prawnymi opiekunami dziecka na  pierwszym spotkaniu z  rodzicami w roku szkolnym.
 9. Opracowanie we współpracy z rodzicami rocznego planu współdziałania w oddziale w celu stworzenia jak najlepszych warunków rozwoju  wychowankom, udzielania pomocy w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, a tym samym podnoszenia poziomu placówki.
 10. Umożliwienie rodzicom korzystania z ich praw do:
 1. znajomości zadań wynikających z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i rocznego programu pracy przedszkola, z  którym są zapoznawani na pierwszym w roku szkolnym spotkaniu 
 2. znajomości tematów i treści planów miesięcznych w danym oddziale, z  którymi są zapoznawani poprzez gazetki, zamierzenia wychowawczo-  dydaktyczne wieszane na tablicy ogłoszeń w szatni oraz na zebraniach i  spotkaniach w grupach,
 3. decydowania o kierunku wychowania dziecka w tym również religijnego,
 4. uzyskiwania rzetelnej informacji na temat dziecka, jego zachowania i  rozwoju poprzez obserwowanie własnego dziecka w zajęciach otwartych  organizowanych przez nauczycieli,
 5. uzyskiwania od nauczyciela w kontaktach indywidualnych informacji z prowadzonych obserwacji dzieci oraz   zapoznania się z kartami pracy dziecka i teczką jego prac plastycznych.

 

Przedszkole jest dla rodziców terenem przyjaznym, otwartym, gdzie własne kompetencje zawodowe czy wynikające z indywidualnej pasji i zainteresowań   umiejętności rodziców mogą być wykorzystane przy planowaniu zajęć  dydaktyczno-wychowawczych.

 

 

 

 ROZDZIAŁ VII

WYCHOWANKOWIE, RODZICE – PRAWA I OBOWIĄZKI.

 

 

§ 15.

 

Dziecku w przedszkolu przysługują prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności do:

 1. zapewnienia im bezpiecznych warunków pobytu w przedszkolu,
 2. właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczego, wychowawczego ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz do ochrony

i poszanowania godności osobistej,

 1. życzliwego i podmiotowego traktowania.
 2. właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznego zgodnie

z zasadami higieny pracy umysłowej,

 1. szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania,
 2. ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej,
 3. życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie wychowawczo- dydaktycznym,
 4. poszanowania jego godności osobistej,
 5. poszanowania własności,
 6. opieki i ochrony,
 7. partnerskiej rozmowy na każdy temat,
 8. akceptacji jego osoby takim jakim jest,
 9. do radości i zabawy oraz wyboru towarzyszy zabawy,
 10. indywidualnego procesu nauczania i własnego tempa rozwoju,
 11. spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje,
 12. aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymywania w tym pomocy,
 13. swobodnego wyrażania swych myśli, sadów i opinii
 14. badania, eksperymentowania, popełniania błędów,
 15. doświadczenia konsekwencji własnego zachowania,
 16. umów i kontaktów z dorosłymi
 17. różnorodnego, bogatego w stymulujące rozwój bodźce otoczenia,
 18. wypoczynku,
 19. nauki i regulowania własnych potrzeb,
 20. radości,
 21. tajemnicy,
 22. niepowodzeń i łez,
 23. upadków,
 24. własności,
 25. posiadania wokół siebie osób zaangażowanych i odpowiedzialnych, do których może zwrócić się z prośbą,
 26. do obrony przed krzywdą ze strony rówieśników, jak też dorosłych,
 27. zdrowego jedzenia zgodnie z jego możliwościami i potrzebami rozwojowymi.

 

2. Dziecko ma obowiązek:

l) przestrzegania zasad i form współżycia ustalonych wspólnie z kolegami  i nauczycielem,

2) nie stwarzać niebezpiecznych dla zdrowia i życia swojego i innych sytuacji,

3) nie krzywdzić siebie i innych,

4) nie niszczyć i nie zabierać cudzej własności,

5) szanowania zabawek i sprzętów jako wspólnej własności,

6) uczestniczyć w pracach porządkowych i samoobsługowych,

7) przestrzegać zasad równego prawa do korzystania z zabawek,

8) szanowania siebie i innych oraz ich prawa do odmienności,

9) kulturalnego zwracania się do innych, używania zwrotów grzecznościowych,

10) szanowania i przestrzegania wartości powszechnie uznanych, takich jak: prawda, dobro,         szacunek, miłość, godność osobista

11) nie przeszkadzania innym w pracy, zabawie odpoczynku,

12) respektowania konsekwencji ustalonych przez grupę za złamanie wprowadzonych zasad,

13) współdziałania z nauczycielem w procesie wychowania, nauczania i terapii

 

3. Obowiązki  rodziców

 1. przestrzeganie niniejszego statutu,
 2. zaopatrzenie dziecka w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce,
 3. respektowanie uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców,
 4. przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola lub przez upoważnioną przez rodziców osobę ( zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo) w godzinach pracy przedszkola,
 5. terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu zgodnie z umową,
 6. informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu,
 7. bieżące aktualizowanie danych w upoważnieniach do odbioru dziecka i karcie zgłoszenia dziecka do przedszkola{ nr telefonów kontaktowych, adres)
 8. niezwłoczne zawiadomienie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych, skórnych lub innych,
 9. w przypadku podejrzenia u dziecka chorób skórnych , zakaźnych, pokarmowych i istnienia ryzyka zarażenia rówieśników, rodzic zobowiązany jest do złożenia oświadczania lub przyniesienia zaświadczenia lekarskiego, że nie ma przeciwwskazań, żeby jego dziecko uczęszczało do przedszkola.
 10. Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współpracować ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określania drogi jego indywidualnego rozwoju.

 

4. Rodzice mają prawo do:

 1. zapoznania się z programem oraz zadaniami wynikającymi z programu rozwoju przedszkola i planów pracy w danym oddziale,
 2. uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka,  uzyskiwanie porad i wskazówek od nauczycieli w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy,
 3. wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy przedszkola.
 4. Spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze organizowane są w przedszkolu 2 razy w roku szkolnym lub częściej na wniosek rodziców lub nauczycieli.

5. Formy współpracy przedszkola z rodzicami:

1) zebrania z rodzicami grupowe,

2) konsultacje i rozmowy indywidualne z dyrektorem, nauczycielem,

3) kącik informacji dla rodziców,

4) zajęcia otwarte,

5) uroczystości z czynnym udziałem rodziców,

6) festyn rodzinny.

7) Normy w naszym przedszkolu obracaj ą się wokół dwóch zasad: bezpieczeństwa i szacunku.
 

 

 

 ROZDZIAŁ VIII

ZASADY REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA

 

§ 16

 

 1. Rekrutacja do Miejskiego Przedszkola Nr 5 w Żyrardowie przeprowadzana jest w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.
 2. Podstawowa rekrutacja dzieci do przedszkola odbywa się raz w roku. Dopuszcza się możliwość przyjmowania dzieci do przedszkola w ciągu całego roku szkolnego, jeżeli placówka dysponuje wolnymi miejscami. O przyjęciu w ciągu roku szkolnego decyduje dyrektor przedszkola.
 3. Szczegółowy harmonogram rekrutacji dzieci do przedszkoli, umieszczany jest na tablicach informacyjnych dla rodziców, na stronie BIP przedszkola oraz  na stronie Miasta  Żyrardowa.
 4. Do Miejskiego Przedszkola Nr 5 w Żyrardowie przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 6 lat, zamieszkałe na terenie Gminy Żyrardów. 
 5. W czasie rekrutacji rodzice (opiekunowie prawni) mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka maksymalnie do trzech przedszkoli, z czego do dwóch jako placówek rezerwowych w przypadku nie zakwalifikowania się  do „ przedszkola pierwszego wyboru”.
 6. Przez „przedszkole pierwszego wyboru” – należy rozumieć przedszkole, do którego rodzice (opiekunowie prawni) chcą zapisać dziecko w pierwszej kolejności.
 7. Obowiązuje reguła zapisywania dziecka do przedszkola na każdy kolejny rok szkolny.
 8. Nie ma gwarancji kontynuacji pobytu dziecka w przedszkolu, do którego uczęszczało
  w roku poprzednim szkolnym.
 9. Wyniki rekrutacji udostępniane  są zgodnie z harmonogramem i wywieszane na tablicy informacyjnej dla rodziców.
 10. Dyrektor przedszkola nie udziela telefonicznych informacji dotyczących rekrutacji dzieci, rodzice (prawni opiekunowie) osobiście sprawdzają wyniki rekrutacji.
 11. Po ogłoszeniu wyników rekrutacji, rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są  do potwierdzenia woli zapisania dziecka do przedszkola poprzez zawarcie umowy
  z dyrektorem przedszkola na świadczenie usług w zakresie wychowania przedszkolnego w danym roku, w terminie podanym w harmonogramie rekrutacji.
 12. Nie zawarcie, przez rodziców umowy, skutkuje skreśleniem dziecka z listy dzieci przyjętych do przedszkola
 13. Dyrektor przedszkola może poprosić rodziców dziecka ubiegającego się o przyjęcie do przedszkola o przedstawienie dokumentów potwierdzających dane i sytuację opisaną w karcie zgłoszenia dziecka celem ich weryfikacji, zgodnie z definicjami i dokumentami określonymi w ustawie o świadczeniach rodzinnych.
 14. Dane osobowe zawarte w przedkładanej dokumentacji podlegają ochronie zgodnie
  z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych
 15. W przypadku stwierdzenia że przyjęcie dziecka do przedszkola nastąpiło w wyniku podania nieprawdziwych danych, dziecko zostaje skreślone z listy przyjętych lub uczęszczających do przedszkola.
 16. Zapisy do przedszkoli, funkcjonujących w okresie przerwy wakacyjnej, odbywają się zgodnie z przyjętym planem dyżurów i podawane są do wiadomości rodziców (prawnych opiekunów) przez dyrektorów poszczególnych przedszkoli.

 

§ 17.

 

 1. Do przedszkola lub oddziału realizującego obowiązkowe roczne wychowanie przedszkolne, w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci zobowiązane do jego odbycia.
 2. W następnej kolejności  przyjmowane są:
  1. dzieci matek lub ojców samotnie je wychowujących,
  2. dzieci matek lub ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji na podstawie odrębnych przepisów,
  3. dzieci umieszczone w rodzinie zastępczej,
 3. W przypadku gdy liczba złożonych kart zgłoszeniowych dzieci do przedszkola przekracza liczbę miejsc w przedszkolu komisja rekrutacyjna przyjmuje następujące dodatkowe kryteria naboru:
 1. dziecko, którego oboje rodzice/opiekunowie prawni mieszkają w Żyrardowie,
 2. dziecko obojga rodziców/opiekunów prawnych pracujących zawodowo lub studiujących dziennie,
 3. dziecko rodziców/opiekunów prawnych deklarujących bądź korzystających w roku poprzednim z pełnej oferty przedszkola powyżej podstawy programowej wraz
  z wyżywieniem spełniające kryteria rekrutacji określone w pkt.3 ust. 1), 2),
 4. dziecko, którego rodzeństwo ubiega się jednocześnie po raz pierwszy do tego samego przedszkola, spełniające kryteria określone w pkt.3 ust. 1), 2),
 5. dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza obecnie do przedszkola spełniające kryteria określone w pkt.3 ust. 1), 2),
 6. dziecko, którego rodzice/opiekunowie prawni ubiegali się o przyjęcie do przedszkola w roku poprzednim, spełniający podane kryteria, a dziecko nie zostało zakwalifikowane z powodu braku miejsc.
 1. W przypadku, gdy liczba kandydatów spełniających wszystkie wyżej wymienione kryteria    jest większa niż liczba miejsc organizacyjnych w przedszkolu, komisja dokonuje wyboru w drodze losowania  spośród kandydatów spełniających wszystkie kryteria.
 2. W następnej kolejności przyjmowane są dzieci, których tylko jedno
  z rodziców/opiekunów prawnych pracuje zawodowo.
 3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy w przedszkolu zostaną wolne miejsca, dyrektor przedszkola może przyjąć do przedszkola dziecko, które ukończyło 2,5 lat
 4. Rekrutację dzieci do przedszkola prowadzi komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola.
 5. W skład komisji rekrutacyjnej wchodzą:

    1) dyrektor przedszkola jako przewodniczący,

    2)  2 przedstawicieli rady rodziców,

    3) 2 przedstawicieli rady pedagogicznej.

8. Komisja rekrutacyjna sporządza protokół ze swojego posiedzenia.

 

 

ROZDZIAŁ IX

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 18.

 

 

1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację, zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Zasady gospodarki finansowej przedszkola określają odrębne przepisy.

3. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za cenne rzeczy, ubrania, zabawki przyniesione

    przez dzieci, rodziców do przedszkola.
4. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej

    nauczycieli, specjalistów, pracowników administracji i obsługi, rodziców.

5. Każda nowelizacja statutu skutkuje tekstem jednolitym statutu.

 

 

 

Z dniem wejścia w życie niniejszego Statutu traci moc prawną dotychczas obowiązujący Statut Miejskiego Przedszkola Nr 5 w Żyrardowie , ul. Leszno 19.

 

Statut wchodzi w życie z dniem 14.02. 2013 roku

 

 

Dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 5  i Rada Pedagogiczna.

 

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-02-21 13:04

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1243
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2012-02-22 13:50

Miejskie Przedszkole Nr 5 w Żyrardowie

ul. Leszno 19
96-300 Żyrardów

Dane kontaktowe

tel./fax +48 46 855 44 48
e-mail: mp5@zyrardow.pl

Strona internetowa: sloneczneprzedszkole-zyrardow.edupage.org

Godziny urzędowania

poniedziałek-piątek: 8:00-16:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 45928
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-02-03 13:19

Stopka strony